Ochrana osobních údajů

I. Správce osobních údajů

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín, IČO: 48806145 jako správce osobních údajů provádí jejich zpracování v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením EP a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o. zpracovává osobní údaje:

 • subjektu údajů (dále SÚ) - (pouze fyzické osoby): uživatelů, zákonných zástupců, jejich kontaktních (spolubydlících) osob, žadatelů o sociální služby, zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů, dárců atd.
 • v rozsahu:

a) identifikačních údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, atd.)

b) kontaktních údajů (bydliště, telefonní kontakt, email, atd.)

c) údajů o uživateli (o poskytovaných službách, zdravotním stavu, atd.)

d) údajů o zaměstnanci (o průběhu pracovního poměru, údaje související se mzdovou agendou, daňovou agendou, agendou sociálního a zdravotního pojištění, např. výše mzdy, či číslo bankovního účtu, atd.)

e) údajů o dárcích (výše darů, čísla bankovních účtů)

f) fotografií (např. k prezentačním účelům, k identifikaci zaměstnanců)

g) záznamů získaných docházkovými systémy

 • za účelem:

1. splnění zákonné povinnosti - zpracování je nezbytné pro:

- splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ,

- splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

- ochranu životně důležitých zájmů SÚ.

Jedná se o:

a) výkon sociální politiky – poskytování sociálních služeb a výkon sociální práce v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociálních služeb uzavřené dle § 91.

b) plnění povinnosti příjemce dotace

c) vedení účetnictví

d) zpracování personální agendy

2. oprávněného zájmu (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Centra sociálních služeb Bohumín, p.o. či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody SÚ vyžadující ochranu osobních údajů)

3. souhlasu se zpracováním osobních údajů -souhlas se zpracováním konkrétního osobního údaje uděluje SÚ v případě, že osobní údaj nelze zpracovávat ani na základě zákonné povinnosti ani z oprávněného zájmu správce (např. předání fotografie třetí straně).

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že organizace vyžaduje ke zpracování osobního údaje souhlas SÚ, musí být souhlas:

 • svobodný a aktivní – nesmí být vyžadován jako podmínka poskytování sociální služby,
 • konkrétní a jednoznačný – pro jednotlivé účely či úkony zpracování musí být souhlas udělen jednotlivě,
 • informovaný – musí být srozumitelný s uvedením vyžadovaných údajů o zpracování a s náležitým poučením o právech subjektu,
 • viditelný a odlišitelný – pokud souhlas není udělován na samostatném dokumentu, měl by být dostatečně graficky oddělený, a tak odlišitelný od zbytku textu,
 • snadno odvolatelný
 • oddělitelný – nesmí být spojován s jinými požadavky

IV. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo od Centra sociálních služeb Bohumín, p.o. „

 • požadovat informace o zpracování jeho osobních údajů (osobně, telefonicky, elektronicky, písemně),
 • požadovat umožnění přístupu k jeho osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se SÚ domnívá, že jsou jeho osobní údaje nepřesné),
 • požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které subjekt údajů poskytl,
 • podat stížnost dozorovému orgánu,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním), tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Organizace nemá stanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace kategorie subjektu údajů, kategorie osobních údajů, informace o účelu zpracování, kategorie příjemců a době uschování osobních údajů zpracovávaných v Centru sociálních služeb Bohumín, p.o. (viz. Příloha č. 1 ).

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.


Ke stažení:

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu