Podporují nás

Hlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

Dotace

2024

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financované z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 12/1295 ze dne 8.6.2023.

2023

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financované z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 52/3728 ze dne 12.9.2022.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání a golf pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence na roky 2022+" o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/3273 ze dne 13.6.2022

2022

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financované z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 25/1713 ze dne 13.9.2021.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání a golf pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence na roky 2022+" o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/3273 ze dne 13.6.2022

2021

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financované z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 96/8502 ze dne 21.9.2020.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání a golf pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 70/6429 ze dne 24.9.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb a sociální práce

dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19

Ministerstvo práce a sociálních věcí

dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmu v souvislosti s epidemií Covid 19

2020

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu ,,Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 70/6429 ze dne 24.9.2019

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu schváleného v rámci Dodatku č. 4 usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání a golf pro osoby s mentálním postižením

Nadace ČEZ

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt ,,Ozonový generátor - bezpečné prostředí pro seniory" za účelem nakoupení 3 ks ozonových generátorů

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních služeb a sociální práce

dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19

Ministerstvo zdravotnictví

dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

2019

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22.9.2016

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb rok 2019 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 46/4123 ze dne 11.9.2018.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ v rámci dotačního titulu PSDP 1/19 na základě usnesení 61/5509 ze dne 30. 4. 2019

Nadace ČEZ

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Duchem jsme mladí“ za účelem nakoupení dataprojektoru, notebooku a židlí

více informací

2018

Obec Říčany

finanční dar

Moravskoslezský kraj

účelová dotace získaná v "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018" na projekt "Podporou ke kvalitě"

více informací

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 – 2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu schváleném radou kraje usnesením č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postižením

Úřad práce České republiky

poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

EDUKANA, spolek

účelová dotace na proplacení mzdových příspěvků v rámci projektu „Profesní dráha padesátkou nekončí“, REG. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007018.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s.

finanční dar na projekt "Zkvalitnění a zpestření života osob s handicapem" v denním stacionáři Domovinka

2017

Moravskoslezský kraj

účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 – 2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

Moravskoslezský kraj

dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu schváleném radou kraje usnesením č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016.

Město Bohumín

účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postiženímNadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Nadační fond „Přes Kaluže"

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Město Orlová

účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů za energie Denního stacionáře na rok 2017

Nadace ČEZ „Podpora regionů"

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Domov pro seniory – univerzální kurty ke zvedákům

Úřad práce České republiky

poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

2016

Moravskoslezský kraj

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže"

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně

finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Město Orlová

neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů za nájemné Denního stacionáře na rok 2016

Nadace ČEZ „Pomáhej Pohybem"

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Domov pro seniory – kompenzační pomůcky

2015

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže"

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně

finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Moravskoslezský kraj

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

2014

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže"

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně

finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Moravskoslezský kraj

podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

2013

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadace ČEZ – oranžové kolo

účelová dotace na zvýšení kvality pracovního prostředí sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže“

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení“

Moravskoslezský kraj

podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

Obec Dolní Lutyně

finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

2012

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže“

účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení“

Moravskoslezský kraj

účelová dotace na projekt „Sociálně terapeutické dílny“

2011

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadace OKD

účelová dotace na projekt „Tkalcovská dílna“

Moravskoslezský kraj

podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.

2010

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Nadace OKD

účelová dotace na vybavení cvičného bytu

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa

2009

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Nadace OKD

účelová dotace na vybavení cvičného bytu

Moravskoslezský kraj

účelová dotace na podporu procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa

2008

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo

2007

Město Bohumín

účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Ministerstvo kultury

neinvestiční dotace – čtvero ročních období ve výtvarné dílně

ESF a státní rozpočet ČR

poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo

Nadace PATRIK DĚTEM

účelová dotace na nákup keramické pece


Sponzorské a darovací smlouvy

2024

Interpharmac s.r.o.

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

2023

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

Bc. Kateřina Molnár, MBA

věcný dar - kávovar KRUPS

BONATRANS GROUP a.s.

finanční dar

Melchiel s.r.o.

finanční dar

ROCKWOOL, a.s.

finanční dar

Interpharmac s.r.o.

finanční dar

BOSPOR spol. s r.o.

jednorázové vstupenky do Aquacentra 25ks

Lékárna AVE, s.r.o.

finanční dar

MUDr. Tomáš Sobalík

finanční dar

2022

DENTIMED, s.r.o.

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

BOSPOR spol. s r.o.

věcný dar - jednorázové vstupenky do Aquacentra 15 ks

Lukasíková Soňa

finanční dar

Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice a.s.

věcný dar - polohovatelná lůžka NOVOS - 5ks

PharmDr. Jiří Stachel, Lékárna Melissa

finanční dar

MUDr. Tomáš Sobalík

finanční dar

Sdružení rodičů a přátel školy ČSA Bohumín, z.s.

finanční dar

Melchiel s.r.o.

finanční dar

2021

Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.

věcný dar - GS Vitamin C 500mg v počtu 200 ks

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

DENTIMED, s.r.o.

finanční dar

p. Leon Čmiel

finanční dar

BOSPOR spol. s r.o.

věcný dar - jednorázové vstupenky do Aquacentra 20ks

ROCKWOOL, a.s.

finanční dar

p. Martin Sedlák

finanční dar

p. Jiří Pelcl

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel - Lékárna Melissa

finanční dar

MUDr. Tomáš Sobalík

finanční dar

Melchiel s.r.o.

finanční dar

2020

p. Martin Sedlák

finanční dar

T.H.Data, a.s.

finanční dar

Ing. Vladimír Jehlička

finanční dar

p. Zdeňka Okrouhlá Doubravská

finanční dar

p. Václav Houfek

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

věcný dar - ochranné pracovní pomůcky

IRESOFT, s.r.o.

věcný dar - 30l dezinfekce

Nestlé Česko, s.r.o.

věcný dar - sladkosti pro uživatele

Kofola ČeskoSlovensko, a.s.

věcný dar - nápoje pro uživatele a zaměstnance

Skupina J&T a EPH

věcný dar - ochranné pracovní pomůcky

Essity Czech Republic, s.r.o.

věcný dar - ochranné pracovní pomůcky a dezinfekce

p. Ivo Krenžolek

věcný dar - 4 ks ochranných štítů

Obec Dolní Lutyně

věcný dar - 10 ks ochranných štítů

Melchiel s.r.o.

finanční dar - nákup látek pro šití roušek, ovoce a zelenina pro zaměstnance

Albatros Media a.s.

věcný dar - knihy pro seniory

TS Radost & Impuls Bohumín

věcný dar - dopisy pro radost

Nadace Charty 77

věcný dar - tablet od srdce

1.SC Bohumín 98

finanční dar - nákup audioknih pro seniory

p. Predrag Ivanovič

věcný dar - jednorázové roušky pro Domov Cesmína

p. Tomáš Schmeja

zapůjčení karavanu v COVID době

LUMO PLUS s.r.o.

pronájem Rouškomatu

Lidl Česká republika v.o.s.

umístění Rouškomatu v prostorech prodejny

Vanesta Reklama s.r.o.

potisk Rouškomatu

ISOKOR Bohemia s.r.o.

věcný dar - 10l čistícího přírodního prostředku

PharmDr. Jiří Stachel - Lékárna Melissa

finanční dar

2019

p. Petr Pensimus

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

Viadrus, a.s.

finanční dar

p. Jan Kanclíř

finanční dar

MUDr. Jiří Benda

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel

finanční dar

Ing. Vladimír Miklík

finanční dar

2018

p. Petr Pensimus

finanční dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

Arcelor Mital Tuburlar Products Ostrava, a.s.

finanční dar

HARTMANN – RICO, a.s.

finanční dar

Judr. Jiří Jícha

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel

finanční dar

2017

p. Burišová Brigita

věcný dar

Obec Dolní Lutyně

finanční dar

PharmDr. Stachel Jiří

finanční dar

Ing. Pospíšil Miroslav

finanční dar

2016

MELCHIEL s.r.o.

finanční dar

Paní Pšeničková Lenka

finanční dar

MUDr. Bronislava Macíčková

finanční dar

Ing. Boris Beníšek

finanční dar

Fotbalový klub BOSPOR Bohumín, z.s.

finanční dar

PharmDr. Stachel Jiří

finanční dar

Nadační fond "Přes kaluže"

finanční dar

2015

Paní Naděžda Sýkorová Růžičková

finanční dar

Paní Mgr. Marková Šárka

finanční dar

Pan Pavel Vedral

finanční dar

MELCHIEL s.r.o.

finanční dar

Mudr. Dana Markvartová

finanční dar

Ing. Miroslav Lintner

finanční dar

Andrej Rehak

finanční dar

Mudr. Otto Lang

finanční dar

2014

KV KONTO s.r.o.

finanční dar

MELCHIEL s.r.o.

finanční dar

Pan Zdeněk Milota

finanční dar

2013

Rockwool, a.s.

finanční dar

Bonatrans Group a.s.

finanční dar

TURPRESS, spol. s.r.o.

finanční dar

2012

VEET MAYA o.s.

finanční dar

Pan Podeszfa Rostislav

finanční dar

Střední škola, Bohumín, p.o.

finanční dar

2011

VEET MAYA o.s.

finanční dar

3M Česko, spol. s.r.o.

věcný dar

2010

Kaufland Česká republika v.o.s.

věcný dar

Fy Greener Primus s.r.o.

finanční dar

Mudr. Pavla Hasprunová

finanční dar

2009

Bekaert Bohumín s.r.o.

finanční dar

Kaufland Česká republika v.o.s.

věcný dar

Fy Greener Primus s.r.o.

finanční dar

PODA a.s.

finanční dar

TRIO potraviny

věcný dar

2008

PODA s.r.o.

finanční dar

PODA s.r.o.

věcný dar

Ing. Zdeňka Pensimusová

finanční dar

TRIO potraviny

věcný dar

2007

Ing. Zdeňka Pensimusová

finanční dar

Bochemie s.r.o.

finanční dar

Jiří Kovalský

finanční dar

Nadace PATRIK DĚTEM

finanční dar

Fa Gamrotová Pavla

věcný dar


Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu