Domov pro seniory - Domov Cesmína

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2023 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 52/3728 ze dne 12.9.2022.

Časový rozsah poskytování služby:

 • Služba je poskytována v nepřetržitém provozu celoročně, s ohledem na časovou dotaci jednotlivých pracovních pozic.
 • Individuální časový plán služby je s uživatelem sjednán v rámci individuálního plánování služby.
 • Služba neposkytuje uživatelům nepřetržitý osobní dohled ani osobní asistenci pracovníka.

Kapacita služby: 58 uživatelů


Poslání služby:

Domov Cesmína poskytuje pobytovou sociální službu seniorům. Podpora a péče vychází z individuálních potřeb uživatelů služby, z jejich schopností, možností a z aktuálního zdravotního stavu.

Pracovníci Domova Cesmína poskytují uživatelům služby přiměřenou pomoc a podporu, aby byla v co největší míře zachována a udržována jejich samostatnost a soběstačnost nebo došlo k rozvoji či znovunabytí jejich schopností a dovedností.

Pracovníci Domova Cesmína motivují uživatele služeb  k činnostem, které podporují jejich aktivitu, psychickou a fyzickou pohodu, přispívají k snížení závislosti na službě a posilují místo každého uživatele v běžném životě – ve společenství Domova Cesmína, v rodině i ve společnosti.

 

Cíle služby:

 1. Poskytovat uživatelům potřebnou podporu a pomoc při zajištění péče o jejich osobu prostřednictvím činností, které služba zajišťuje.
 2. Poskytovat podporu a pomoc pracovníky v takovém rozsahu, která uživatele motivuje k udržování soběstačnosti a nezávislosti.
 3. Zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení.
 4. Vytvářet podmínky, aby se uživatelé s podporou a pomoci služby cítili bezpečně a spokojeně.
 5. Podporovat rodinné a osobní vztahy uživatelů a jejich zapojení do běžného života společnosti.


Zásady poskytování služeb:

 • Slušnosti
 • Trpělivosti
 • Odbornosti
 • Spolupráce
 • Individuální přístup
 • Důstojnosti a ochrana práv
 • Podpora k nezávislosti a samostatnosti

 

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):

Službu v podmínkách Domova Cesmína poskytujeme osobám od 65 let věku. Mužům i ženám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí osob, a to ani  prostřednictvím terénních a ambulantních sociálních služeb.

Přednostně je služba poskytována osobám s trvalým pobytem na území města Bohumína.

 

Službu v podmínkách Domova Cesmína nemůžeme poskytovat osobám:

 • které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • s akutním infekčním onemocněním
 • s těžkou a hlubokou mentální retardací
 • které mají specifické potřeby vyžadující poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem, např. z důvodů:

  - chronického duševního onemocnění (např. schizofrenie, psychózy, poruchy osobnosti)

  - Alzheimerovy demence, alkoholové demence a jiných typů demencí

  - závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách

 • kterým byla CSSB, v době kratší než 6 měsíců, vypovězena Smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Kontakty:

Vedoucí služby:

Katrin Mitopulu
Telefon: 596 012 841
Mobil: 605 717 311
E-mail: mitopulu.katrin@bohumin.info

Sociální pracovník a jednání se zájemcem o službu:

Martina Švagříková, DiS.
Telefon: 596 012 841
Mobil: 734 788 659
E-mail: svagrikova.martina@bohumin.info

Místo poskytování služby:

Domov Cesmína
Slezská 23, Starý Bohumín
735 81 Bohumín


Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu