Základní činnosti

Poskytované základní činnosti

Péče v Domově Cesmína je zajišťována všem uživatelům celoročně, 24 hodin denně. Čas poskytované podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb uživatele a sjednává se v rámci individuálního plánování služby.

Přímou péči o uživatele zajišťují pracovníci v sociálních službách.

V rámci každého pobytového úseku jsou zajišťovány pracovníky pro nepedagogickou činnost pravidelné aktivizační činnosti.

Uživatelé jsou pracovníky podporováni ve využívání běžně dostupných služeb v okolí, ve vztazích s rodinou, přáteli i blízkými lidmi z jejich přirozeného prostředí.

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí poskytují uživatelům sociální pracovnice.

Poskytovaná podpora a pomoc uživatelům se odvíjí od jejich schopností a možností s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potřebám v rozsahu:

Podpory

Činnosti pracovníků poskytované uživatelům vyžadujícím nízkou míru pomoci prostřednictvím jiné osoby či služby, v zajištění dané životní potřeby (emocionální podpora, poskytování významných informací, přímá praktická pomoc, provázení, slovní a psychická podpora, dohled).

Pomoci

Činnosti pracovníků poskytované uživatelům s převážnou nesoběstačností, kteří potřebují pravidelnou intenzivní pomoc jiné osoby při zajištění dané životní potřeby, kterou jsou schopni provádět ve spolupráci s jinou osobou.

Péče

Činnosti pracovníků poskytované uživatelům zcela nesoběstačným, odkázaným na celodenní péči jiné osoby při zajištění dané životní potřeby.

Poskytování podpory a pomoci uživatelům napomáhá řada pomůcek, které nabízí zařízení k dispozici uživatelům (chodítka s loketní opěrou, transportní vozíky, křesla se servírovací plochou, sprchová křesla, zvedací zařízení, mobilní vany, antidekubitní a polohovací pomůcky) nebo poskytuje uživatelům pomoc při zajištění nezbytných pomůcek prostřednictvím předpisu lékaře.

Poskytované základní činnosti

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Aktivizační činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Poskytování zdravotně ošetřovatelská péče

Zdravotně ošetřovatelská péče je zajišťována registrovanými všeobecnými sestrami, které jsou akreditované pro práci bez lékařského dozoru. Péče je indikována lékařem a při jejím zajištění jsou využívány metody ošetřovatelského procesu.

Péče praktického lékař je zajištěna prostřednictvím návštěvní služby, v návaznosti na aktuální zdravotní potřeby uživatelů. V teto oblasti nabízíme součinnost s praktickými lékaři, ke kterým uživatelé docházeli, před vstupem do Domova Cesmína a jsou na jejich péči zvyklí.

Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu