Denní stacionář Domovinka

Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2023 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 52/3728 ze dne 12.9.2022.

Poslání služby:

Posláním denního stacionáře Domovinka v Bohumíně je poskytovat dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením aktivizační, výchovné a pracovní programy s cílem posílení jejich samostatnosti, soběstačnosti a sociálních dovedností a zvýšit jejich šanci pro samostatnější život.

Cíle služby:

Získání, rozvoj a udržení schopností uživatelů v oblasti soběstačnosti v péči o vlastní osobu v co nejvyšší možné míře (zvládání úkonů sebeobslužných dovedností v oblasti hygieny, stravování, oblékání.)
Udržení a rozšíření schopností uživatelů v oblasti nabytých vědomostí, manuální zručnosti a fyzické kondice.
Získání, rozvoj a upevňování schopností uživatelů v oblasti psychických a sociálních dovedností (vytvářet podmínky, aby se uživatel naučil trávit čas v kolektivu mimo rodinu s pocitem bezpečí a důvěry).
Navazování nových kontaktů s vrstevníky a integrace do společnosti.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):

Zařízení je určeno dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které potřebují podporu v základních životních dovednostech při zabezpečení osobních a životních potřeb.

Kapacita: 12 uživatelů

Zásady poskytované sociální služby:

  • Individuální přístup k uživateli

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním lidské důstojnosti

  • Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, které sám nezvládne. Úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.

  • Zapojování uživatele do spolurozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat

Nabídka aktivit:

Vzdělávací programy

  • Udržení a rozšíření znalostí:

- opakování a upevňování dosažených smyslových a rozumových schopností, (čtení, psaní, počítání, poznávání tvarů, barev, velikosti, orientace v čase)
- procvičování a budování znalostí v oblasti sociální komunikace (rozvoj slovní zásoby, základy slušného chování - pozdravení, oslovení poděkování, požádání, odmítnutí atd.)
- integrace do společnosti v rámci města a okolí

  • Nácvik každodenních dovedností:

- nácvik sebeobslužných dovedností v oblasti hygieny, stravování, oblékání, péče o svou osobu
Výchovné programy

  • Výtvarná výchova:

- rozvoj jemné motoriky, estetického cítění, představivosti a barevné harmonie prostřednictvím malby, kresby, netradičních výtvarných technik.

  • Pracovní výchova:

- rozvoj jemné motoriky, estetického cítění, představivosti, barevné harmonie, prostřednictvím práce s různými druhy materiálů (vystřihování a práce s papírem - skládání, lepení, práce s textilním materiálem - koláže, práce s modelovací hmotou a keramickou hlínou - modelování,válení, vykrajování, glazování, práce s drobným materiálem - přírodniny, korálky aj.)

  • Hudební výchova:

- příležitost k seberealizaci, odreagování a uvolnění napětí, rozvoj rytmické a pohybové dovednosti, zlepšuje pozornost a paměť (zpěv lidových a umělých písní, zpěv koled, ukolébavek, trampských písní, rytmická cvičení, poslech hudby, práce s Orffovými nástroji, hudební soutěže a hádanky)

Aktivizační činnosti

  • Pohybové aktivity - posilování pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti

- cvičení (rozcvička, akupresura, cvičení na gymnastických míčích, míčové hry)
- jízda na rotopedu
- plavání
- vycházky

  • Výlety, sportovní a kulturní akce

Kontakty:

Vedoucí a sociální pracovník služby:

Bc. Jindřiška Kučová
Tel: 596 092 500, 734 788 654
E-mail: kucova.jindriska@bohumin.info

Místo a čas poskytované služby:

Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

Služba je poskytována pondělí – pátek od 7:00 hod. do 15:00 hod., mimo státem uznávané svátky


Zpět

Najdete nás i na Facebooku  Centrum sociálních služeb Bohumín na Facebooku Instagramu  Centrum sociálních služeb Bohumín na Instagramu a Youtube  

Tato sociální služba je financována prostřednictvím projektu
Podpora služeb sociální prevence 2022+
CZ.03.02.01/00/22_003/0000001

Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost plus,
státního rozpočtu České republiky
a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

© 2024 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace    |    Ochrana osobních údajů    |    Mapa webu